คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.นิดติยากร   พวงมาเทศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษากศ.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-33
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-312
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-315
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
มบบ.13
บนร.11,บนร.111
มบค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001406 -------------//
สอค.11,สอต.11
//--------- 30001406 ---------//
มอผ.24,มอผ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สพพ.21
มบบ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
มอย.114,มอย.113 มอผ.24,มอผ.23
//--------- 30001403 ---------//
มบค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001403 ---------//
บนร.111,บนร.11
โฮมรูม
//------------- 30001406 -------------//
มอต.111,สอต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001403 -------------//
มบต.11,สบต.11
//--------- 30001406 ---------//
สพพ.21
//------------- 30001402 -------------//
มอพ.11,ทยส.11,สทส.11
//--------- 30001406 ---------//
มอย.114,มอย.113
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ