คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.นิดติยากร   พวงมาเทศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษากศ.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1404คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 22-0-22
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม2-0-24
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-39
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอพ.21
//--------- 30001406 ---------//
สทส.21
มอม.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001406 ---------//
มอผ.12,มอผ.11
//--------- 30001406 ---------//
มอพ.21
//--------- 20001404 ---------//
ชอ.12,ชอ.11
//--------- 30001406 ---------//
มอผ.211
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001402 ---------//
มอม.11
กิจกรรม
กิจกรรม
สบค.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001401 ---------//
สบค.22
//--------- 20001406 ---------//
พค.31
โฮมรูม
สบค.21
สทส.21 มอผ.12,มอผ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001406 ---------//
พค.33
//--------- 30001401 ---------//
สบค.21
//------------- 30001401 -------------//
มบค.21
มอผ.211
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ