คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.บุณณดา   คำเสียง
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-212
22042106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-34
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
32042002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง2-2-34
32042103การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042103 ---------//
มบค.11
คธอ.21 พข.11 บนร.111,บนร.11 คธผ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20012001 ---------//
คธผ.21
//--------- 32042103 ---------//
มบค.11
คธผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20012001 ---------//
คธผ.11
//--------- 32042002 ---------//
มบค.11
บนร.111,บนร.11
กิจกรรม
กิจกรรม
บนร.11,บนร.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042106 ---------//
พค.13
//--------- 30011001 ---------//
สบค.21
บนร.11,บนร.111
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
พข.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22042106 ---------//
พค.13
//--------- 20012001 ---------//
คธอ.21
//--------- 32042002 ---------//
มบค.11
สบค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ