คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนางเพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2202-2007การจัดแสดงสินค้า1-4-35
3200-0007การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-33
3200-1003หลักการตลาด3-0-36
3202-2005การวิจัยการตลาด2-2-34
3202-2102การตลาดบริการ3-0-33
3202-2104สัมมนาการตลาด2-2-38
3202-5101งานการขายสินค้าและบริการ*-*-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022007 ---------//
พข.21
//--------- 32022104 ---------//
มบต.22
//--------- 32022005 ---------//
สบต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022104 ---------//
มบต.22
//------------- 22022007 -------------//
พข.21
//--------- 32022005 ---------//
สบต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022104 ---------//
สบต.21,มบต.21
สบต.11 มบต.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32001003 -------------//
สบค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32025101 ---------//
สบต.11
โฮมรูม
//--------- 32000007 ---------//
มบต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022104 ---------//
สบต.21,มบต.21
สบต.11 มบต.11,มบต.21
//------------- 32001003 -------------//
สบค.22
//--------- 32022102 ---------//
มบต.21,มบต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.............................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ