คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางเพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22022007การจัดแสดงสินค้า1-4-35
32000007การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-33
32001003หลักการตลาด3-0-39
32022001การจัดการขาย3-0-36
32022102การตลาดบริการ3-0-33
32022104สัมมนาการตลาด2-2-38
32029005เทคนิคการนำเสนอ2-2-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022007 ---------//
พข.21
พข.21
//------------- 32022001 -------------//
มบต.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022102 ---------//
มบต.11
//--------- 22022007 ---------//
พข.21
สบค.21
//------------- 32029005 -------------//
มบต.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022104 ---------//
สบต.21
//--------- 32000007 ---------//
มบต.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32001003 ---------//
สบค.21
//--------- 32022001 ---------//
สบต.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32001003 -------------//
สบค.22
มบต.11
โฮมรูม
//--------- 32022104 ---------//
มบต.21
มบต.11 มบค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32022104 ---------//
มบต.21
//--------- 32022104 ---------//
สบต.21
//--------- 32029005 ---------//
มบต.11
//--------- 32001003 ---------//
มบค.11
สบต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ