คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางเพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-36
32000002หลักการขาย3-0-318
32000007การค้าปลีกและการค้าส่ง3-0-33
32022004การสื่อสารการตลาด3-0-33
32025103งานการจัดการงานการตลาด0-4-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32025103 ---------//
สบต.21
-
//--------- 32000002 ---------//
มบค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000002 ---------//
มบบ.12
//--------- 32000007 ---------//
มบต.111
มบค.12
//------------- 32022004 -------------//
สบต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32000002 -------------//
มบบ.13
มบบ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 32000002 -------------//
มบต.11,มบต.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32000002 -------------//
มบค.11
มบบ.11
โฮมรูม
//--------- 32000002 ---------//
มบบ.11
สบต.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
มบต.111
มบต.111 -
//--------- 30011001 ---------//
สบต.11
//--------- 32025103 ---------//
สบต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ