คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 3
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26 6
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24 4
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
3101-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23 3
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37 7
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
 รวม  23-26-32 49 47
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเสริมศักดิ์ นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
นายสิริชัย นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก นางสุมนต์พร
นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรศักดิ์ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ น.ส.สาพิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
นายวงศ์สถิตย์
โฮมรูม
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก น.ส.สุรีย์พร นาคูณ น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ น.ส.สุรีย์พร นาคูณ นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว นายสุระชัย นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายธนกร  สุขส่ง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ