คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.114
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายบัณฑิตย์ เหลาทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 3
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26 6
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24 4
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
3101-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23 3
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37 7
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
 รวม  23-26-32 49 47
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิริชัย นายสิริชัย สิมชมภู นายสิริชัย สิมชมภู นายสิริชัย สิมชมภู นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์ นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์ นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์ น.ส.สุรีย์พร นาคูณ น.ส.สุรีย์พร นาคูณ น.ส.สุจีรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข น.ส.วิสุดา สารสุข ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.สุรีย์พร
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.นิดติยากร นายธวัชชัย จักษุพันธ์ นายธวัชชัย จักษุพันธ์ นายธวัชชัย จักษุพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสิริชัย
โฮมรูม
นายสุระชัย จันทร์ชนะ นายสุระชัย จันทร์ชนะ น.ส.สุรีย์พร นายวงศ์สถิตย์ น.ส.สุจีรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรศักดิ์ นายจิรศักดิ์ ดุษฏี นายจิรศักดิ์ ดุษฏี นายจิรศักดิ์ ดุษฏี นายจิรศักดิ์ ดุษฏี นายจิรศักดิ์ ดุษฏี นายจิรศักดิ์ ดุษฏี น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.สุจีรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ