คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.114
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายบัณฑิตย์ เหลาทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22 2
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 4
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
3100-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 2
3101-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33 3
3101-8501โครงการ *-*-44 4
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 1-6-37 7
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  24-21-35 49 47
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า นายเมธาวุฒิ แสงกล้า ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว นายพิทักษ์ นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายอินทร์ จงจำ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัณฑิตย์ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง นายบัณฑิตย์ เหลาทอง นายบัณฑิตย์ เหลาทอง น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง นายบัณฑิตย์ เหลาทอง นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์ นายสกล หุ่นงาม นายสกล หุ่นงาม
กิจกรรม
กิจกรรม
นางทัศนีย์วรรณ นายกัมปนาท พระสุพรรณ นายกัมปนาท พระสุพรรณ นายกัมปนาท พระสุพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์ นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์ นายวสันต์ ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ
โฮมรูม
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย ทาธิสา นายพรชัย ทาธิสา นายสกล นางเพ็ญศิริ นายอินทร์ นายประยูร เดือนเพ็ง นายประยูร เดือนเพ็ง นายประยูร เดือนเพ็ง นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์ นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ