คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.114
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายบัณฑิตย์ เหลาทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 3
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26 6
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24 4
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 4
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 3
3101-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23 3
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37 7
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
 รวม  23-26-32 49 47
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31010001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสิริชัย
31010001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสิริชัย สิมชมภู
31010001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสิริชัย สิมชมภู
31010001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสิริชัย สิมชมภู
31000101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
31000101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
31000101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
30001206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุจีรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31000003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิสุดา
31000003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิสุดา สารสุข
31000003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิสุดา สารสุข
31000003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.วิสุดา สารสุข
31000001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
31000001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
31000001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
31000001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
31000001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
31000001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31000008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
31000008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
31000008 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุรีย์พร
กิจกรรม
กิจกรรม
30001406 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.นิดติยากร
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31010105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
31010105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
31010105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
31000125 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสิริชัย
โฮมรูม
31000125 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
31000125 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
30001302 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุรีย์พร
30011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวงศ์สถิตย์
30001206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุจีรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31012111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรศักดิ์
31012111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
31012111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
31012111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
31012111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
31012111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
31012111 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
30001406 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
30001406 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
30001206 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
น.ส.สุจีรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ