คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33 3
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 3
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 1-6-37 7
3102-8501โครงการ *-*-44 4
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22 2
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37 7
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37 7
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  19-24-31 47 45
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนพดล สิ้นทุกข์ นายนพดล สิ้นทุกข์ นายนพดล สิ้นทุกข์ ว่าที่ ร.ต.วรพล นายธนกร นายสัจจา นายยุทธนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนกร สุขส่ง นายธนกร สุขส่ง นายธนกร สุขส่ง ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน นายพรชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน นายชาญณรงค์ ไชยนรา นายชาญณรงค์ ไชยนรา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายชาญณรงค์ นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนกร สุขส่ง นายธนกร สุขส่ง นายธนกร สุขส่ง นายธนกร สุขส่ง
โฮมรูม
นายธนกร สุขส่ง นายธนกร สุขส่ง นายสัจจา อินทรสุขศรี นายสัจจา อินทรสุขศรี นายสัจจา อินทรสุขศรี นายสัจจา อินทรสุขศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน นายวงศ์สถิตย์ นายพรชัย ทาธิสา นายพรชัย ทาธิสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ