คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33 3
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 3
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 1-6-37 7
3102-8501โครงการ *-*-44 4
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22 2
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37 7
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37 7
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  19-24-31 47 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพดล สิ้นทุกข์
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพดล สิ้นทุกข์
30011001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนพดล สิ้นทุกข์
31022104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล
31022004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร
31022005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสัจจา
31029003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายยุทธนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31000105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31000105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31000105 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31029003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31029003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31029003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31029003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31029003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31029003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
30001505 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพรชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31029001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
31029001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
31000116 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
31000116 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
กิจกรรม
กิจกรรม
31000116 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายชาญณรงค์
31028501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
31028501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
31028501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
31028501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31022004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31022004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31022004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31022004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
โฮมรูม
31022004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31022004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายธนกร สุขส่ง
31022005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสัจจา อินทรสุขศรี
31022005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสัจจา อินทรสุขศรี
31022005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสัจจา อินทรสุขศรี
31022005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสัจจา อินทรสุขศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31022104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31022104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31022104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31022104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31022104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
31022104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
30011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายวงศ์สถิตย์
30001505 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพรชัย ทาธิสา
30001505 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายพรชัย ทาธิสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ