คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพรชัย   ทาธิสา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-28
20001504อาเซียนศึกษา1-0-14
30001501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-33
30001505การเมืองการปกครองของไทย3-0-36
30001608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-16
30001609ลีลาศเพื่อการสมาคม0-2-110
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.23,ชย.24
//--------- 30001609 ---------//
สอต.21
ชค.31 สอต.21
//--------- 30001608 ---------//
มอถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
ชค.21
พค.13
//--------- 30001505 ---------//
สอต.21
ชพ.12,ชพ.11 มอผ.24,มอผ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
มบบ.12
//--------- 20001501 ---------//
ชก.12,ชก.11
กิจกรรม
กิจกรรม
ชพ.12,ชพ.11
//--------- 30001609 ---------//
มอพ.11
มอต.211
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001609 ---------//
มบต.21,สบต.21
ชย.26,ชย.25
โฮมรูม
ชช.21,ชช.22
//--------- 30001608 ---------//
สบค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001608 ---------//
มอย.114,มอย.113
พค.13
//--------- 30001501 ---------//
มอต.211
//--------- 30001505 ---------//
มอผ.24,มอผ.23
//--------- 30001609 ---------//
มอต.12,มอต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ