คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.นิดติยากร   พวงมาเทศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษากศ.บ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-36
30001403คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-33
30001406แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-321
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001402 ---------//
มอม.11
//------------- 30001406 -------------//
สทส.21
//------------- 30001406 -------------//
มอผ.211
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001406 -------------//
ทยส.21
มอต.12,มอต.11 มอม.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001406 ---------//
มอต.11,มอต.12
//--------- 30001406 ---------//
สอผ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001402 ---------//
สอว.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอค.12,มอค.11
โฮมรูม
สอว.11 สบค.21
//--------- 30001406 ---------//
มอผ.12,มอผ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001406 ---------//
มอค.11,มอค.12
สอผ.21
//--------- 30001403 ---------//
สบค.21
มอผ.12,มอผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ