คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนพดล   สิ้นทุกข์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-39
31022005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-34
31022007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-36
31022101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
มอผ.24,มอผ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.11,มอผ.12
//------------- 31022101 -------------//
มอผ.11,มอผ.12
มอผ.11,มอผ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022007 ---------//
มอผ.22,มอผ.21
สอผ.11,มอผ.111
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31022007 ---------//
มอผ.21
//--------- 31022007 ---------//
มอผ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30011001 ---------//
สอผ.11,มอผ.111
//--------- 30011001 ---------//
มอผ.21,มอผ.22
โฮมรูม
มอผ.22,มอผ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022005 ------------------//
มอผ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ