คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสัจจา   อินทรสุขศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศศ.บ. การจัดการทั่วไป
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31022002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-34
31022005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-320
31028001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.211 มอผ.21,มอผ.22 มอผ.24,มอผ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31022005 ----------------------//
สอผ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022002 ------------------//
มอผ.12,มอผ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31028001 ---------//
มอผ.111
โฮมรูม
//--------- 31028001 ---------//
มอผ.111
//------------------ 31022005 ------------------//
มอผ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022005 ------------------//
มอผ.21
//------------------ 31022005 ------------------//
มอผ.211
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ