คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายพิศาล ไชยบุรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24 4
3104-0003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 1-3-24 4
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22 2
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34 4
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12 2
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35 5
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35 5
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35 5
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า1 2-3-35 5
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  16-29-26 45 43
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรศักดิ์ นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
นายสุทธิชัย นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ น.ส.สุจีรา วิชาชาติ น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
กิจกรรม
กิจกรรม
นางยุภาพรรณ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
โฮมรูม
นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย นายภควัตร สิงห์คำ นายภควัตร สิงห์คำ นายพรชัย
นายพรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ