คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายบัญชา ปัญญามงคล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26 6
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 4
3104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37 7
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37 7
3104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35 5
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3104-2001การติดตั้งไฟฟัา1 2-3-35 5
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  11-35-22 46 44
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู นายบัญชา ปัญญามงคล นายบัญชา ปัญญามงคล นายบัญชา ปัญญามงคล นายพิทักษ์ นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำเริญ ทอนบุญมา นายจำเริญ ทอนบุญมา นายพิศาล ไชยบุรี นายพิศาล ไชยบุรี นายพิศาล ไชยบุรี นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสันติ สุขยะฤกษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายภาสกร นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง นายภาสกร ดงทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปฏิพล นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน
โฮมรูม
นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายปฏิพล รวยสูงเนิน นายบัญชา ปัญญามงคล นายบัญชา ปัญญามงคล นายบัญชา ปัญญามงคล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย ทาธิสา นายพรชัย ทาธิสา นายบัญชา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ