คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายบัญชา ปัญญามงคล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24 4
3104-0003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 1-3-24 4
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22 2
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34 4
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12 2
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35 5
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35 5
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35 5
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า1 2-3-35 5
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  19-29-29 48 46
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง นางยุภาพรรณ นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา นายณัฐวัฒน์ บุระพา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย ไชยสาร นายฉัตรชัย น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.นิดติยากร ดร.สุภาพ สัจจสมภาร ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.ชลญา อุทัย น.ส.ชลญา อุทัย
กิจกรรม
กิจกรรม
นายภควัตร สิงห์คำ นายภควัตร สิงห์คำ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
โฮมรูม
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ นายพรชัย ทาธิสา นายพรชัย ทาธิสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ