คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ชลญา   อุทัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ. วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (รักษาดินแดน)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-312
30001305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-316
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
มบบ.13
//--------- 30001301 ---------//
มอต.211
//------------------ 30001301 ------------------//
ทยส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
มบบ.12
มบบ.13
//--------- 30001301 ---------//
มอต.12,มอต.11
//--------- 30001301 ---------//
มอต.211
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
มบบ.11
//--------- 30001301 ---------//
มอต.11,มอต.12
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001305 ---------//
มบบ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//--------- 30001305 ---------//
สบบ.22
มบบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
สบบ.22
//--------- 30001305 ---------//
มบบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.....................................
(นายมนวรรธณ์  นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ