คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนน.ส.ชลญา   อุทัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ. วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-316
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
3000-1305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20011003 -------------//
คธผ.11
//--------- 30001301 ---------//
มอต.211
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
สอส.11
//--------- 30001301 ---------//
มอต.12,มอต.11
//------------- 30001305 -------------//
มบบ.13
มบบ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001301 ---------//
มอต.211
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
สอส.11
มออ.12,มออ.11
โฮมรูม
//--------- 30001301 ---------//
ทยส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001301 ---------//
มอต.12,มอต.11
//--------- 30001301 ---------//
ทยส.11
//------------- 30001301 -------------//
มออ.12,มออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ