คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายภาสกร ดงทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26 6
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 4
3104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37 7
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37 7
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33 3
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 2
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35 5
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  15-32-25 47 45
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายสุภาษิต ดวนใหญ่ นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง นายอดิศักดิ์ นพแสง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสันติ สุขยะฤกษ์
โฮมรูม
นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสันติ สุขยะฤกษ์ นายสุภาษิต น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู นายประยูร นายประยูร เดือนเพ็ง นายประยูร เดือนเพ็ง นายประยูร เดือนเพ็ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ