คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายบัญชา   ปัญญามงคล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาอส.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-33
3104-8501โครงการ*-*-48
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-39
4104-2004การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 41042004 -------------//
ทลฟ.11
//------------- 31042005 -------------//
สอค.21,สอต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
มอต.111
//------------- 31049006 -------------//
มอต.22,มอต.21
//--------- 31048501 ---------//
มอค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31049006 -------------//
มอค.22,มอค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31049006 -------------//
สอต.21,สอค.21
โฮมรูม
มอต.21,มอต.22
//------------- 31048501 -------------//
มอต.21,มอต.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31048501 ---------//
มอค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ