คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์   โคตรชมภู
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,ศษ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-23
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-23
2104-8001ฝึกงาน*-*-44
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-37
3104-2001การติดตั้งไฟฟัา12-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  16  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042001 ---------//
มอต.11,มอต.12
//------------- 31042001 -------------//
มอต.12
//------------- 31040005 -------------//
มอต.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21048001 ------------------//
ชฟ.34,ชฟ.33
//------------- 20012001 -------------//
ชฟ.13,ชฟ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042111 -------------//
ชฟ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//------------- 21001006 -------------//
ทวิ-ชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040005 ------------------//
มอต.111
มอผ.11,มอผ.12
//------------- 31000003 -------------//
มอผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ