คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์   โคตรชมภู
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,ศษ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-316
3104-5202งานไฟฟ้ากำลัง2*-*-44
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอค.21,สอต.21
//--------- 30012001 ---------//
สอค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.33
//--------- 30012001 ---------//
มอค.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
สอต.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30012001 ---------//
มอค.21,มอค.22
//--------- 30012001 ---------//
มอค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31045202 ------------------//
มอต.111
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มอต.21,มอต.22
//--------- 30012001 ---------//
มอต.21,มอต.22
//------------- 40001508 -------------//
ทลฟ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ