คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสันทัด จันทฤทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34 4
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 3
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 2
3105-0002เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-2-23 3
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 4
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35 5
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 3
3105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33 3
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  24-20-31 44 42
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  2 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ นางสุมนต์พร นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ นายบุญนาน นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์ นายบุญนาน มากสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมัลลิกา นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางมัลลิกา สิทธิโชค นางมัลลิกา สิทธิโชค นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
โฮมรูม
นายสุวิจักขณ์ นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิทักษ์ นายประยูร เดือนเพ็ง นายประยูร เดือนเพ็ง นายประยูร เดือนเพ็ง นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์ นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์ นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์ น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ