คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษานายปรัชญา กาญจนารัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 3
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33 3
3100-0602เคมีอินทรีย์ทั่วไป 2-2-34 4
3100-0601เคมีทั่วไป 2-2-34 4
3122-2001ยางธรรมชาติ 2-0-22 2
3122-2008การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2-2-34 4
3122-2003สารเคมีสำหรับยาง 2-2-34 4
3122-2004กระบวนการแปรรูปยาง 3-0-33 3
3122-2007ผลิตภัณฑ์ยาง 1 0-6-26 6
3122-2109กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม 3-0-33 3
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  25-16-31 41 39
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์ นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ นายสกล หุ่นงาม นายสกล หุ่นงาม นายสกล หุ่นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์
โฮมรูม
นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์ นายไสว โทนะพันธ์ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ นางสุมนต์พร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายปรัชญา กาญจนารัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ