คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษาน.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33 3
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3122-2004กระบวนการแปรรูปยาง 3-0-33 3
3122-2008การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2-2-34 4
3122-2002ยางสังเคราะห์ 2-0-22 2
3122-0002การศึกษาสูตรยาง 3-0-33 3
3122-2009การออกสูตรยาง 2-0-22 2
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 3
3122-2101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง 2-0-22 2
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3122-2006ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 1 0-6-26 6
 รวม  26-14-31 40 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา
นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
น.ส.บุญมี สารชาติ น.ส.บุญมี สารชาติ น.ส.บุญมี สารชาติ น.ส.เยาวภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์ น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์ น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์
โฮมรูม
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา กาญจนารัตน์ นายปรัชญา
นายสกล หุ่นงาม นายสกล หุ่นงาม นายสกล หุ่นงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายปรัชญา  กาญจนารัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ