คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนายภควัตร   สิงห์คำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-16
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม1-2-23
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม1-2-23
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-22
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-18
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ3-0-33
3000-1221ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
//--------- 30001205 ---------//
สอต.21
//------------- 27012101 -------------//
กทท.31
//--------- 20001204 ---------//
ชถ.21,ชถ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012104 -------------//
กทท.32
มบต.21
//--------- 30001221 ---------//
บนร.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001204 ---------//
ทส.31,ทส.32
//--------- 30001207 ---------//
สออ.22,สออ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001208 ---------//
มบต.21
//--------- 30001205 ---------//
สอส.11,มอส.11
โฮมรูม
//--------- 30001205 ---------//
สอค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001205 ---------//
สบบ.21
//--------- 30001203 ---------//
มอต.12,มอต.11
บนร.21
สออ.21,สออ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ