คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายภควัตร   สิงห์คำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
30001203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-22
30001206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-312
30001207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-36
30001209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-33
37015102งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001206 -------------//
มอถ.11
มอผ.24,มอผ.23
//--------- 30001203 ---------//
สอค.21
บนร.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001206 -------------//
มบค.12
สอย.11,สอย.12
//--------- 30001206 ---------//
สบต.11
//--------- 30001207 ---------//
สอธ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001209 ---------//
สอห.21
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001201 ---------//
สบบ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001206 ---------//
สอย.11,สอย.12
สอห.21 -
โฮมรูม
สอธ.21 สบบ.12
//--------- 37015102 ---------//
บนร.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สบต.11
//--------- 30001207 ---------//
มอผ.23,มอผ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ