ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
แผนกวิชาสามัญทั่วไป
1   เพ็ญศิริ   จงวัฒนารักษ์
2   เยาวภา   เจริญทรัพย์
3   อัตตะพงษ์   ปะโยตัง
4   พรชัย   ทาธิสา
5   สกล   หุ่นงาม
6   วงศ์สถิตย์   เผือกพูล
7   ณชิตา   จิราณัฏฐกุล
8   เมธาวุฒิ   แสงกล้า
9   พงษ์เพชร   ไชยปัญญา
10   ถาวร   นาคกระโทก
11   พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
12   ครูจ้างสังคม   1
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   อัจฉราวดี   สันตพันธ์
2   อภิญญา   ธรรมคุณ
3   ชลญา   อุทัย
4   ไสว   โทนะพันธ์
5   สาพิตา   ไชยโยชน์
6   ชินาธิป   พิมศร
7   นิดติยากร   พวงมาเทศ
8   สุรีย์พร   นาคูณ
9   วิไลลักษณ์   ราญสระน้อย
10   มนวรรธณ์   นกอิ่ม
11   ลภัสรดา   กระสังข์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   นิกร   จันทร์เทศ
2   วีระยุทธ์   กิ่งวิชิต
3   มนต์เทพ   สอนศรี
4   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
5   เถลิงศักดิ์   สุพรม
6   ราชวัตร   นาจำปา
7   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
8   ลือชัย   จงมีเสร็จ
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
2   นุสราภรณ์   คุดนา
3   วรพจน์   ศรีเมือง
4   พิชยกรณ์   คันศร
5   ไชยา   บุตรวงศ์
6   วรวิทย์   โสตะวงศ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   วิสุดา   สารสุข
2   อดิศักดิ์   นพแสง
3   สุภาษิต   ดวนใหญ่
4   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
5   พิศาล   ไชยบุรี
6   ณัฐวัฒน์   บุระพา
7   ภาสกร   ดงทอง
8   จำเริญ   ทอนบุญมา
9   ปฏิพล   รวยสูงเนิน
10   วุฒิพงษ์   สมใจ
11   ผไทรัฐ   พันธุมาศ
12   ฉัตรชัย   ไชยสาร
13   อัครวัฒน์   โคตรชมภู
14   ยุทธสาร   สารการ
15   สุรศักดิ์   ศรีชะตา
16   สุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
17   อักษรทัย   งามแสง
18   เลิศ   ก้านเหลือง
19   ยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
20   บัญชา   ปัญญามงคล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ทรงธรรม   พวงแก้ว
2   เทียนชัย   ชาติรัมย์
3   วรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
4   สมคิด   พิมสอน
5   อรุณ   ทองกลม
6   สันทัด   จันทฤทธิ์
7   ศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
8   วิสณุกร   ดาวไสย์
9   ธีระชาติ   ปู่แตน
10   สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
11   ชัยรัตน์   ทองใบ
12   มัลลิกา   สิทธิโชค
13   ธัญณิชา   สมนา
14   องอาจ   อรรคบุตร
15   วีระวัฒน์   ภูสมหมาย
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   ชวินทร์   พลหาญ
2   เปรมปรีดี   อินตะนัย
3   นที   จันทร์เทียม
4   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
5   นเรศ   ตาทุวัน
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   จ้างเทคนิคพื้นฐาน   2
2   กฤษณัฐ   กงกัญญา
3   บุญนาน   มากสิงห์
4   จักรพันธุ์   บุรณะ
5   จ้างเทคนิคพื้นฐาน   1
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   สัจจา   อินทรสุขศรี
2   นพดล   สิ้นทุกข์
3   ธนกร   สุขส่ง
4   จ้าง   1
5   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
6   ยุทธนา   ม่วงเขียว
7   วรพล   แปลนนาคสิน
8   ชาญณรงค์   ไชยนรา
9   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
10   เอกพล   บุรกรณ์
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   ปรัชญา   กาญจนารัตน์
2   สมประสงค์   เปรมปราโมทย์
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
2   ภิญโญ   มัชฌิกะ
3   ประยูร   เดือนเพ็ง
4   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
5   วิเชียร   บุญลี
6   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   คณันนท์    จันทร์อ่อน
2   สิทธิชัย   คำเสียง
3   พุตตาล   วรรณทอง
4   สมศักดิ์   ไพคำนาม
5   มงคล   บุญอนันต์
6   ภาสกร   จำปาเรือง
7   อินทร์   จงจำ
8   จิรยุทธ์   โชติกุล
แผนกวิชาช่างยนต์
1   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
2   กัมปนาท   พระสุพรรณ
3   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
4   จรินทร์   เจนจิตต์
5   โควิน   เดชพันธ์
6   จตุรงค์   อ่อนสาร
7   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
8   กิตติวัฒน์   เรืองฐิติรัก
9   บุญชัย   วสยางกูร
10   สิริชัย   สิมชมภู
11   วสันต์   อุไรวงศ์
12   จิรศักดิ์   ดุษฏี
13   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
14   สุระชัย   จันทร์ชนะ
15   ดำรงศักดิ์   เขตนิมิตร
16   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
17   นพพร   สมคิด
แผนกวิชาการบัญชี
1   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
2   ปิยวรรณ   ชวลิต
3   ณัฐิกา   สิมชมภู
4   สุรีย์พร   หาญนึก
5   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
6   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
7   กมลีรัตน์   รัชมาศ
8   กฤษณา   จันทร์เทศ
9   สุมิตรา   โพธิ์สูง
10   ผาณิตา   สีหนาท
11   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
12   อิสราภรณ์   พบลาภ
13   เพชรรัตน์   รัตนปิติกรณ์
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   วลีรัตน์   ทองอินทร์
2   สรัญญา   โคตรพันธ์
3   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
4   อรณิชา   เดือนเพ็ง
5   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1    กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
2   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
3   ปริษา   ปั้นดี
4   วราดา   ขันตี
5   กาญจนา   ถามุลเลศ
6   อภิชาติ   โยธี
7   วิภาวี   ณ นิมิตร
8   ปัทมพร   สุฤทธิ์
9   คำพา   ขันตี
10   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
11   บุณณดา   คำเสียง
12   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
2   ศศิกานต์   บุญขันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
2   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
3   เฉลิมพร   นาคพันธ์
แผนกวิชาช่างโยธา
1   พงศธร   จันทร์แจ้ง
2   พีระชาติ   ดาผา
3   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
4   สถิร   มิ่งขวัญ
5   สุรัตน์   คำพุฒ
6   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
7   ชาติชาย   ทองพีระ
8   วีรยุทธ   กิ่งวิชิต
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   อรทัย   สฤษดิ์นิรันดร์
2   พัชรนันท์   ทองแดง
3   อังศุธา   สุทธิประภา
ภาษาต่างประเทศ
1   ศิริบูรณ์   โสมรักษ์
2   สุภาพ   สัจจสมภาร
3   สุมนต์พร   อมตะไพบูลย์
4   ทัศนีย์วรรณ   แตงวงษ์
5   Yang   Zhi
6   นภัสนันท์   ศรีภิรมย์
7   รัตนา   ชินทอง
8   พิสิทธิ์   พานิชย์
9   บุญมี   สารชาติ
10   สุจีรา   วิชาชาติ
11   ภควัตร   สิงห์คำ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   เริงศักดิ์   สายรัตน์
2   ศันสนีย์   พันเจริญ
3   นพวรรณ   สาธุการ
4   กัณหา   อุทธิเสน
5   ลภณ   บุญปก
6   อุดร   เศษโถ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8637469 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.