ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
แผนกวิชาสามัญทั่วไป
1   พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
2   ปิยะพงศ์   ยอดอินทร์
3   สกล   หุ่นงาม
4   เยาวภา   เจริญทรัพย์
5   เมธาวุฒิ   แสงกล้า
6   อัตตะพงษ์   ปะโยตัง
7   ถาวร   นาคกระโทก
8   อดิศักดิ์   นันตะเคน
9   พงษ์เพชร   ไชยปัญญา
10   วงศ์สถิตย์   เผือกพูล
11   เพ็ญศิริ   จงวัฒนารักษ์
12   พรชัย   ทาธิสา
13   ณชิตา   จิราณัฏฐกุล
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   อภิญญา   ธรรมคุณ
2   ชลญา   อุทัย
3   สุรีย์พร   นาคูณ
4   นิดติยากร   พวงมาเทศ
5   ชินาธิป   พิมศร
6   อัจฉราวดี   สันตพันธ์
7   ลภัสรดา   กระสังข์
8   มนวรรธณ์   นกอิ่ม
9   สาพิตา   ไชยโยชน์
10   ไสว   โทนะพันธ์
11   วิไลลักษณ์   ราญสระน้อย
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   นิกร   จันทร์เทศ
2   อภิชัย   มีศิลป์
3   ไพรวัลย์   บุญตาโลก
4   มนต์เทพ   สอนศรี
5   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
6   ฉัตรชัย   นางวงศ์
7   เถลิงศักดิ์   สุพรม
8   ลือชัย   จงมีเสร็จ
9   ราชวัตร   นาจำปา
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   นุสราภรณ์   คุดนา
2   ไชยา   บุตรวงศ์
3   อาทิตย์   โทนะพันธ์
4   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
5   คมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
6   วรพจน์   ศรีเมือง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
2   ผไทรัฐ   พันธุมาศ
3   จำเริญ   ทอนบุญมา
4   อัครวัฒน์   โคตรชมภู
5   สุภาษิต   ดวนใหญ่
6   ณัฐวัฒน์   บุระพา
7   ยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
8   บัญชา   ปัญญามงคล
9   วุฒิพงษ์   สมใจ
10   ปฏิพล   รวยสูงเนิน
11   ยุทธสาร   สารการ
12   สุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
13   สุรศักดิ์   ศรีชะตา
14   อักษรทัย   งามแสง
15   พิศาล   ไชยบุรี
16   ภาสกร   ดงทอง
17   เลิศ   ก้านเหลือง
18   ฉัตรชัย   ไชยสาร
19   อดิศักดิ์   นพแสง
20   วิสุดา   สารสุข
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ชัยรัตน์   ทองใบ
2   มัลลิกา   สิทธิโชค
3   ธัญณิชา   สมนา
4   ธีระชาติ   ปู่แตน
5   สันทัด   จันทฤทธิ์
6   ศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
7   อรุณ   ทองกลม
8   สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
9   วรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
10   วิสณุกร   ดาวไสย์
11   ทรงธรรม   พวงแก้ว
12   สมคิด   พิมสอน
13   องอาจ   อรรคบุตร
14   วีระวัฒน์   ภูสมหมาย
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   บวรศักดิ์   โสดาธาตุ
2   เปรมปรีดี   อินตะนัย
3   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
4   ประวิทย์   ราชภักดี
5   นที   จันทร์เทียม
6   นเรศ   ตาทุวัน
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   บุญนาน   มากสิงห์
2   จักรพันธุ์   บุรณะ
3   บัณฑิตย์    เหลาทอง
4   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
5   กฤษณัฐ   กงกัญญา
6   สันติ   สุขยะฤกษ์
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   ธนกร   สุขส่ง
2   เอกพล   บุรกรณ์
3   นพดล   สิ้นทุกข์
4   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
5   ชาญณรงค์   ไชยนรา
6   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
7   ยุทธนา   ม่วงเขียว
8   ชริน   อินทรสุขศรี
9   วรพล   แปลนนาคสิน
10   สัจจา   อินทรสุขศรี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   ปรัชญา   กาญจนารัตน์
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   ภิญโญ   มัชฌิกะ
2   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
3   พิทักษ์   ศรีวิเศษ
4   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
5   ประยูร   เดือนเพ็ง
6   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
7   ภัทรภรณ์   จีนจูด
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   คณันนท์    จันทร์อ่อน
2   สิทธิชัย   คำเสียง
3   ปรเมษฐ์   เวชกามา
4   พุตตาล   วรรณทอง
5   อินทร์   จงจำ
6   ภาสกร   จำปาเรือง
7   จิรยุทธ์   โชติกุล
แผนกวิชาช่างยนต์
1   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
2   จิรศักดิ์   ดุษฏี
3   จรินทร์   เจนจิตต์
4   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
5   บุญชัย   วสยางกูร
6   โควิน   เดชพันธ์
7   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
8   นพพร   สมคิด
9   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
10   สุพรรณ   ผาแก้ว
11   กัมปนาท   พระสุพรรณ
12   กิตติวัฒน์   เรืองฐิติรัก
13   สุระชัย   จันทร์ชนะ
14   สิริชัย   สิมชมภู
15   วสันต์   อุไรวงศ์
16   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
แผนกวิชาการบัญชี
1   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
2   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
3   อิสราภรณ์   พบลาภ
4   สุมิตรา   โพธิ์สูง
5   กฤษณา   จันทร์เทศ
6   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
7   ผาณิตา   สีหนาท
8   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
9   ณัฐิกา   สิมชมภู
10   กมลีรัตน์   รัชมาศ
11   ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
12   ปิยวรรณ   ชวลิต
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
2   วลีรัตน์   ทองอินทร์
3   อรณิชา   เดือนเพ็ง
4   ณัฐกฤตา   สุริเทศ
5   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
2   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
3   คำพา   ขันตี
4   ณัทพงศ์   โยธี
5   กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
6   บุณณดา   คำเสียง
7   ปัทมพร   สุฤทธิ์
8   วิภาวี   ณ นิมิตร
9   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
10   กาญจนา   ถามุลเลศ
11   ปริษา   ปั้นดี
12   วราดา   ขันตี
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   ศศิกานต์   บุญขันธ์
2   วิไล   โทนะพันธ์
3   ปริญญา   สว่างโคตร
4   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
2   เฉลิมพร   นาคพันธ์
3   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
แผนกวิชาช่างโยธา
1   สันติรักษ์   โตรัศมี
2   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
3   พงศธร   จันทร์แจ้ง
4   ชาติชาย   ทองพีระ
5   วีรยุทธ   กิ่งวิชิต
6   สถิร   มิ่งขวัญ
7   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   อรทัย   สฤษดิ์นิรันดร์
2   อังศุธา   สุทธิประภา
3   งามศิริ   สุวรรณดี
ภาษาต่างประเทศ
1   พิสิทธิ์   พานิชย์
2   บุญมี   สารชาติ
3   ศิริบูรณ์   โสมรักษ์
4   ภควัตร   สิงห์คำ
5   สุมนต์พร   อมตะไพบูลย์
6   นภัสนันท์   ศรีภิรมย์
7   รัตนา   ชินทอง
8   Yang   Zhi
9   สุจีรา   วิชาชาติ
10   สุภาพ   สัจจสมภาร
11   ทัศนีย์วรรณ   แตงวงษ์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   นพวรรณ   สาธุการ
2   อุดร   เศษโถ
3   เริงศักดิ์   สายรัตน์
4   กัณหา   อุทธิเสน
5   ศันสนีย์   พันเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2609320 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.