ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
แผนกวิชาสามัญทั่วไป
1   พรชัย   ทาธิสา
2   พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
3   ปิยะพงศ์   ยอดอินทร์
4   สกล   หุ่นงาม
5   เยาวภา   เจริญทรัพย์
6   เมธาวุฒิ   แสงกล้า
7   อัตตะพงษ์   ปะโยตัง
8   ถาวร   นาคกระโทก
9   อดิศักดิ์   นันตะเคน
10   วงศ์สถิตย์   เผือกพูล
11   ณชิตา   จิราณัฏฐกุล
12   พงษ์เพชร   ไชยปัญญา
13   เพ็ญศิริ   จงวัฒนารักษ์
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   ไสว   โทนะพันธ์
2   วิไลลักษณ์   ราญสระน้อย
3   ชลญา   อุทัย
4   สุรีย์พร   นาคูณ
5   นิดติยากร   พวงมาเทศ
6   ชินาธิป   พิมศร
7   อัจฉราวดี   สันตพันธ์
8   ลภัสรดา   กระสังข์
9   อภิญญา   ธรรมคุณ
10   มนวรรธณ์   นกอิ่ม
11   สาพิตา   ไชยโยชน์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
2   ฉัตรชัย   นางวงศ์
3   เถลิงศักดิ์   สุพรม
4   ลือชัย   จงมีเสร็จ
5   ราชวัตร   นาจำปา
6   นิกร   จันทร์เทศ
7   อภิชัย   มีศิลป์
8   ไพรวัลย์   บุญตาโลก
9   มนต์เทพ   สอนศรี
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   ไชยา   บุตรวงศ์
2   พิชยกรณ์   คันศร
3   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
4   วรพจน์   ศรีเมือง
5   นุสราภรณ์   คุดนา
6   วรวิทย์   โสตะวงศ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   วิสุดา   สารสุข
2   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
3   ผไทรัฐ   พันธุมาศ
4   จำเริญ   ทอนบุญมา
5   อัครวัฒน์   โคตรชมภู
6   อดิศักดิ์   นพแสง
7   สุภาษิต   ดวนใหญ่
8   ณัฐวัฒน์   บุระพา
9   ยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
10   บัญชา   ปัญญามงคล
11   วุฒิพงษ์   สมใจ
12   ปฏิพล   รวยสูงเนิน
13   ยุทธสาร   สารการ
14   สุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
15   สุรศักดิ์   ศรีชะตา
16   อักษรทัย   งามแสง
17   พิศาล   ไชยบุรี
18   ภาสกร   ดงทอง
19   ฉัตรชัย   ไชยสาร
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ชัยรัตน์   ทองใบ
2   มัลลิกา   สิทธิโชค
3   ธัญณิชา   สมนา
4   ธีระชาติ   ปู่แตน
5   สันทัด   จันทฤทธิ์
6   ศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
7   อรุณ   ทองกลม
8   สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
9   วรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
10   วิสณุกร   ดาวไสย์
11   ทรงธรรม   พวงแก้ว
12   เทียนชัย   ชาติรัมย์
13   สมคิด   พิมสอน
14   องอาจ   อรรคบุตร
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   บวรศักดิ์   โสดาธาตุ
2   เปรมปรีดี   อินตะนัย
3   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
4   ประวิทย์   ราชภักดี
5   นที   จันทร์เทียม
6   นเรศ   ตาทุวัน
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   บุญนาน   มากสิงห์
2   จักรพันธุ์   บุรณะ
3   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
4   กฤษณัฐ   กงกัญญา
5   สันติ   สุขยะฤกษ์
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   ยุทธนา   ม่วงเขียว
2   ชริน   อินทรสุขศรี
3   วรพล   แปลนนาคสิน
4   สัจจา   อินทรสุขศรี
5   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
6   ชาญณรงค์   ไชยนรา
7   เอกพล   บุรกรณ์
8   นพดล   สิ้นทุกข์
9   ธนกร   สุขส่ง
10   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   ปรัชญา   กาญจนารัตน์
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
2   ภัทรภรณ์   จีนจูด
3   ภิญโญ   มัชฌิกะ
4   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
5   ประยูร   เดือนเพ็ง
6   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
7   พิทักษ์   ศรีวิเศษ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   สิทธิชัย   คำเสียง
2   พุตตาล   วรรณทอง
3   อินทร์   จงจำ
4   ภาสกร   จำปาเรือง
5   จิรยุทธ์   โชติกุล
6   คณันนท์    จันทร์อ่อน
7   บัณฑิตย์   เหลาทอง
แผนกวิชาช่างยนต์
1   จรินทร์   เจนจิตต์
2   จตุรงค์   อ่อนสาร
3   บุญชัย   วสยางกูร
4   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
5   นพพร   สมคิด
6   ดำรงศักดิ์   เขตนิมิตร
7   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
8   สุพรรณ   ผาแก้ว
9   วสันต์   อุไรวงศ์
10   กิตติวัฒน์   เรืองฐิติรัก
11   สุระชัย   จันทร์ชนะ
12   กัมปนาท   พระสุพรรณ
13   โควิน   เดชพันธ์
14   สิริชัย   สิมชมภู
15   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
16   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
17   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
18   จิรศักดิ์   ดุษฏี
แผนกวิชาการบัญชี
1   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
2   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
3   อิสราภรณ์   พบลาภ
4   ผาณิตา   สีหนาท
5   ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
6   ณัฐิกา   สิมชมภู
7   เพชรรัตน์   รัตนปิติกรณ์
8   กมลีรัตน์   รัชมาศ
9   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
10   ปิยวรรณ   ชวลิต
11   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
12   สุมิตรา   โพธิ์สูง
13   กฤษณา   จันทร์เทศ
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   วลีรัตน์   ทองอินทร์
2   อรณิชา   เดือนเพ็ง
3   ณัฐกฤตา   สุริเทศ
4   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
5   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   ณัทพงศ์   โยธี
2   กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
3   บุณณดา   คำเสียง
4   ปัทมพร   สุฤทธิ์
5   วิภาวี   ณ นิมิตร
6   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
7   กาญจนา   ถามุลเลศ
8   วราดา   ขันตี
9   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
10   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
11   ปริษา   ปั้นดี
12   คำพา   ขันตี
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   วิไล   โทนะพันธ์
2   ศศิกานต์   บุญขันธ์
3   ปริญญา   สว่างโคตร
4   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
2   เฉลิมพร   นาคพันธ์
3   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
แผนกวิชาช่างโยธา
1   สถิร   มิ่งขวัญ
2   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
3   พงศธร   จันทร์แจ้ง
4   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
5   ชาติชาย   ทองพีระ
6   วีรยุทธ   กิ่งวิชิต
7   สันติรักษ์   โตรัศมี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   อรทัย   สฤษดิ์นิรันดร์
2   อังศุธา   สุทธิประภา
3   งามศิริ   สุวรรณดี
ภาษาต่างประเทศ
1   พิสิทธิ์   พานิชย์
2   ศิริบูรณ์   โสมรักษ์
3   สุมนต์พร   อมตะไพบูลย์
4   ภควัตร   สิงห์คำ
5   นภัสนันท์   ศรีภิรมย์
6   รัตนา   ชินทอง
7   Yang   Zhi
8   สุจีรา   วิชาชาติ
9   บุญมี   สารชาติ
10   สุภาพ   สัจจสมภาร
11   ทัศนีย์วรรณ   แตงวงษ์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ศันสนีย์   พันเจริญ
2   นพวรรณ   สาธุการ
3   อุดร   เศษโถ
4   เริงศักดิ์   สายรัตน์
5   กัณหา   อุทธิเสน

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.9121361 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.