ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
แผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
1   ไสว   โทนะพันธ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1   ราชวัตร   นาจำปา
2   มนต์เทพ   สอนศรี
3   ฉัตรชัย   นางวงศ์
4   เถลิงศักดิ์   สุพรม
5   นิกร   จันทร์เทศ
6   ไพทูรย์   ปะละพุตโต
7   ไพรวัลย์   บุญตาโลก
8   อภิชัย   มีศิลป์
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1   วรพจน์   ศรีเมือง
2   นุสราภรณ์   คุดนา
3   คมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
4   เกรียงศักดิ์   คำหงษา
5   ไชยา   บุตรวงศ์
6   อาทิตย์   โทนะพันธ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1   วิสุดา   สารสุข
2   สุภาษิต   ดวนใหญ่
3   อดิศักดิ์   นพแสง
4   ผไทรัฐ   พันธุมาศ
5   ปฏิพล   รวยสูงเนิน
6   เสริมศักดิ์   บุตรไชย
7   พิศาล   ไชยบุรี
8   ณัฐวัฒน์   บุระพา
9   ภาสกร   ดงทอง
10   อัครวัฒน์   โคตรชมภู
11   เลิศ   ก้านเหลือง
12   ยุภาพรรณ   ก้านเหลือง
13   บัญชา   ปัญญามงคล
14   สุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
15   ฉัตรชัย   ไชยสาร
16   อักษรทัย   งามแสง
17   ยุทธสาร   สารการ
18   สุรศักดิ์   ศรีชะตา
19   วุฒิพงษ์   สมใจ
20   จำเริญ   ทอนบุญมา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1   ธีระชาติ   ปู่แตน
2   วีระวัฒน์   ภูสมหมาย
3   สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
4   วิสณุกร   ดาวไสย์
5   ศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่
6   องอาจ   อรรคบุตร
7   สันทัด   จันทฤทธิ์
8   มัลลิกา   สิทธิโชค
9   ชัยรัตน์   ทองใบ
10   วรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
11   ธัญณิชา   สมนา
12   อรุณ   ทองกลม
13   ทรงธรรม   พวงแก้ว
14   สมคิด   พิมสอน
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   เปรมปรีดี   อินตะนัย
2   นเรศ   ตาทุวัน
3   นที   จันทร์เทียม
4   บวรศักดิ์   โสดาธาตุ
5   ประวิทย์   ราชภักดี
6   ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   บุญนาน   มากสิงห์
2   บัณฑิตย์    เหลาทอง
3   จักรพันธุ์   บุรณะ
4   สันติ   สุขยะฤกษ์
5   กฤษณัฐ   กงกัญญา
6   วุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1   ธนกร   สุขส่ง
2   สัจจา   อินทรสุขศรี
3   เอกพล   บุรกรณ์
4   สุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
5   ชริน   อินทรสุขศรี
6   อัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
7   ยุทธนา   ม่วงเขียว
8   วรพล   แปลนนาคสิน
9   นพดล   สิ้นทุกข์
10   ชาญณรงค์   ไชยนรา
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
1   ปรัชญา   กาญจนารัตน์
แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1   รณกฤต   ณัฐยศกรนภา
2   ทรงสิทธิ์   บัวชุม
3   ภัทรภรณ์   กาญจนารัตน์
4   ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
5   ประยูร   เดือนเพ็ง
6   พิทักษ์   ศรีวิเศษ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1   คณันนท์    จันทร์อ่อน
2   อินทร์   จงจำ
3   ปรเมษฐ์   เวชกามา
4   จิรยุทธ์   โชติกุล
5   สิทธิชัย   คำเสียง
6   พุตตาล   วรรณทอง
7   ภาสกร   จำปาเรือง
แผนกวิชาช่างยนต์
1   ธวัชชัย   จักษุพันธ์
2   สิริชัย   สิมชมภู
3   บุญชัย   วสยางกูร
4   จ้าง   1
5   สุพรรณ   ผาแก้ว
6   จิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
7   เกียรติศักดิ์   เสวะนา
8   นพพร   สมคิด
9   สุริยนต์   มัฆวิมาลย์
10   จรินทร์   เจนจิตต์
11   จิรศักดิ์   ดุษฏี
12   พัฒนพงษ์   กัญญาพันธ์
13   กัมปนาท   พระสุพรรณ
14   วสันต์   อุไรวงศ์
15   มีโชติ   พรหมประดิษฐ์
16   สุระชัย   จันทร์ชนะ
แผนกวิชาการบัญชี
1   สุรีย์พร   หาญนึก
2   ศรายุฏต์   อมตะไพบูลย์
3   อิสราภรณ์   พบลาภ
4   ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
5   ณัฐิกา   สิมชมภู
6   สุมิตรา   โพธิ์สูง
7   กมลีรัตน์   รัชมาศ
8   พัธรินพันธ์   เอมรัตน์
9   ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
10   ธิดาวรรณ   สรรพศรี
11   กฤษณา   จันทร์เทศ
12   ผาณิตา   สีหนาท
แผนกวิชาการขายการตลาด
1   วลีรัตน์   ทองอินทร์
2   อรณิชา   เดือนเพ็ง
3   เพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส
4   ลลิดา   โค้วไพโรจน์
5   ณัฐกฤตา   สุริเทศ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1   พรธิวา   วงษ์พิทักษ์
2   คำพา   ขันตี
3   วราดา   ขันตี
4   ปัทมพร   สุฤทธิ์
5   กาญจนา   ถามุลเลศ
6   กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
7   วิภาวี   ณ นิมิตร
8   บุณณดา   คำเสียง
9   ณัทพงศ์   โยธี
10   ปริษา   ปั้นดี
11   พัชณพงศกรณ์   สุดประเสริฐ
12   ณัฐวุฒิ   เชื้อชัย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1   ปริญญา   สว่างโคตร
2   ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
3   วิไล   โทนะพันธ์
4   ศศิกานต์   บุญขันธ์
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1   ประจักษ์ศรี   สุต๋า
2   พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
3   เฉลิมพร   นาคพันธ์
แผนกวิชาช่างโยธา
1   ณัฐนันท์   พิลาโสภา
2   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
3   สถิร   มิ่งขวัญ
4   พงศธร   จันทร์แจ้ง
5   วีรยุทธ   กิ่งวิชิต
6   ชาติชาย   ทองพีระ
7   สันติรักษ์   โตรัศมี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
1   ครู   1
2   งามศิริ   สุวรรณดี
3   อังศุธา   สุทธิประภา
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   เริงศักดิ์   สายรัตน์
2   กัณหา   อุทธิเสน
3   อุดร   เศษโถ
4   นพวรรณ   สาธุการ
5   ศันสนีย์   พันเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.7942829 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.