ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชย.13 ยานยนต์
ชย.14 ยานยนต์
ชย.15 ยานยนต์
ชย.16 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.12 เครื่องมือกล
ชพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.12 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.11 โครงสร้าง
ชช.12 โครงสร้าง
ชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.11 ก่อสร้าง
ชส.12 ก่อสร้าง
ชส.13 ก่อสร้าง
ชส.14 ก่อสร้าง
ชธ.11 โยธา
ชธ.12 โยธา
ชธ.13 โยธา
ชธ.14 โยธา
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
พบ.11 การบัญชี
พบ.1/2
พบ.1/3
พข.11 การตลาด
พค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.1/2
พค.1/3
คธผ.11 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.11 อาหารและโภชนาการ
กทท.11 การโรงแรม
กทท.1/2
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.1/2
ชยท.11 ทวิภาคี ช่างยนต์ ( ทวิ )
ชยท.12 ทวิภาคี ช่างยนต์ ( ทวิ )

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.22 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชช.22 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ก่อสร้าง
ชส.22 ก่อสร้าง
ชส.23 ก่อสร้าง
ชส.24 ก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พข.21 การตลาด
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.21 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.22 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.21 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.22 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชธ.33 โยธา
ชธ.34 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.32 สถาปัตยกรรม
ชถ.33 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พบ.34 การบัญชี
พข.31 การขาย
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.32 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.3/2

ปวส.1
สพพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.11 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สอค.11 เครื่องกลไฟฟ้า
สอต.11 ติดตั้งไฟฟ้า
สออ.11 อิเล็กทอรนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.12 อิเล็กทอรนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.11 เทคนิคการก่อสร้าง
สอธ.11 โยธา
สอถ.11 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.11 คอมพิวเตอร์ฮาดแวร์
สบบ.11 การบัญชี
สบบ.1/2
สคอ.11 อาหารและโภชนาการ (สายตรง)
สทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.11 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.12 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.13 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.14 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอผ.11 ทวิภาคี เทคนิคเครื่องมือกล
สอต.11 ทวิภาคี ติดตั้งไฟฟ้า (ทวิ)
สบต.11 ทวิภาคี การตลาด
สบค.11 ทวิภาคี การพัฒนาเว็บเพจ
สบค.1/2
บนร.11 ทวิภาคี การท่องเที่ยวและการโรงแรม (สายตรง)
มอย.111 ม.6 เทคนิคยานยนต์ (ทวิ)
มอย.112 ม.6 เทคนิคยานยนต์ (ทวิ)
มอย.113 ม.6 เทคนิคยานยนต์ (ทวิ)
มอย.114 ม.6 เทคนิคยานยนต์ (ทวิ)
มอผ.11 ม.6 เทคนิคเครื่องมือกล
มอผ.12 ม.6 เทคนิคเครื่องมือกล
มอผ.13 ม.6 เทคนิคเครื่องมือกล
มอผ.14 ม.6 เทคนิคเครื่องมือกล
มอผ.111 ม.6 เทคนิคเครื่องมือกล (ทวิ)
มอห.11 ม.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มอค.11 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอค.12 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอต.11 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.12 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.111 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า (ทวิ)
มออ.11 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.11 ม.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มอธ.11 ม.6 โยธา
มอธ.12 ม.6 โยธา
มอถ.11 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.11 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.11 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.11 ม.6 การบัญชี
มบบ.1/2
มบบ.1/3
มบต.11 ม.6 การตลาด
มบต.1/11
มบค.11 ม.6 การพัฒนาเว็บเพจ
สคอ.11 ม.6 อาหารและโภชนาการ (สาย ม.)
บนร.1/11
ทยส.11 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สพพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.21 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สอค.21 ไฟฟ้าควบคุม
สอต.21 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.22 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.21 ก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.21 การบัญชี
สบบ.22 การบัญชี
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอผ.21 ทวิภาคี เครื่องมือกล
สอต.21 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง
สบต.21 ทวิภาคี การตลาด
สบค.21 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.2/2
บนร.21 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.211 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.212 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.213 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.214 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.21 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22 ม.6 เครืองมือกล
มอผ.23 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.24 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.211 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.21 ม.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มอค.21 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอค.22 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอต.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.211 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.21 ม.6 ก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.2/2
มบบ.2/3
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบค.21 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.21 ม.6 ธุรกิจอาหาร
บนร.21 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี1
ทลฟ.11 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ป. ตรี)
ทลค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ป.ตรี )

ปริญญาตรี2
ทลฟ.21 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลบ.21 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.3078849 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.