ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชย.13 ยานยนต์
ชย.14 ยานยนต์
ชย.15 ยานยนต์
ชย.16 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.12 เครื่องมือกล
ชพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.12 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.11 เชื่อมโลหะ
ชช.12 เชื่อมโลหะ
ชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.11 ก่อสร้าง
ชส.12 ก่อสร้าง
ชส.13 ก่อสร้าง
ชส.14 ก่อสร้าง
ชธ.11 โยธา
ชธ.12 โยธา
ชธ.13 โยธา
ชธ.14 โยธา
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
พบ.11 การบัญชี
พบ.1/2
พบ.12 การบัญชี
พบ.13 การบัญชี
พบ.13 การบัญชี
พข.11 การตลาด
พค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.11 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.11 อาหารและโภชนาการ
กทท.11 การโรงแรม
กทท.12 การโรงแรม
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.1/2
ชยท.11 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.12 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.22 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ก่อสร้าง
ชส.22 ก่อสร้าง
ชส.23 ก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
ชถ.23 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พบ.2/4
พข.21 การขาย
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.2/1
ทวิ-ชย.2/2

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชช.32 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.32 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พบ.34 การบัญชี
พข.31 การขาย
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.34 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.32 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สพพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.11 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สอค.11 เครื่องกลไฟฟ้า
สอต.11 ติดตั้งไฟฟ้า
สออ.11 อิเล็กทรอนิกส์
สออ.12 อิเล็กทรอนิกส์
สอส.11 ก่อสร้าง
สอธ.11 โยธา
สอธ.1/2
สอถ.11 สถาปัตยกรรม
สบบ.11 การบัญชี
สบบ.12 การบัญชี
บนร.1/1
สทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.11 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.12 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.13 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.14 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอผ.11 ทวิภาคี เครื่องมือกล
สอต.11 ทวิภาคี ติดตั้งไฟฟ้า
สบต.11 ทวิภาคี การตลาด
สบค.11 ทวิภาคี การพัฒนาเว็บเพจ
สบค.12 ทวิภาคี การพัฒนาเว็บเพจ
บนร.11 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.111 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.112 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.113 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.114 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.11 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.12 ม.6 เครืองมือกล
มอผ.13 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.14 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.111 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.11 ม.6 เทคนิคโลหะ
มอค.11 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอค.12 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอต.11 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.12 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.111 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มออ.11 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มออ.12 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์
มอส.11 ม.6 ก่อสร้าง
มอธ.11 ม.6 โยธา
มอธ.12 ม.6 โยธา
มอถ.11 ม.6 สถาปัตยกรรม
มอพ.11 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.11 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.11 ม.6 การบัญชี
มบบ.12 ม.6 การบัญชี
มบบ.13 ม.6 การบัญชี
มบต.11 ม.6 การตลาด
มบค.11 ม.6 การพัฒนาเว็บเพจ
มคอ.11 ม.6 ธุรกิจอาหาร
บนร.11 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.11 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สอผ.21 เทคนิคการผลิต
สอผ.22 เทคนิคการผลิต
สพพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.21 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สอค.21 เครื่องกลไฟฟ้า
สอต.21 ติดตั้งไฟฟ้า
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.22 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.21 เทคนิคการก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.2/1
สบบ.2/2
สบต.21 การตลาด
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
21 ทวิภาคี การพัฒนาเว็บเพจ
สบค.2/2
บนร.21 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.211 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.212 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.213 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.214 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.21 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.23 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.24 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.211 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.21 ม.6 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
มอค.21 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอค.22 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอต.21 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.22 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.211 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.21 ม.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดี่ย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.2/2
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบต.2/2
มบค.21 ม.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.2/1
บนร.21 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี1
ทลฟ.11 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลบ.11 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี2
ทลฟ.21 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลอ.21 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.9001591 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.