ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2559
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปวช.1
ชย.11/1 ยานยนต์
ชย.11/2 ยานยนต์
ชย.12/3 ยานยนต์
ชย.12/4 ยานยนต์
ชย.13/5 ยานยนต์
ชย.13/6 ยานยนต์
ชก.11/1 เครื่องมือกล
ชก.11/2 เครื่องมือกล
ชพ.11/1 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.11/2 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.11/1 เชื่อมโลหะ
ชฟ.11/1 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.11/2 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12/3 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12/4 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11/1 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.11/2 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12/3 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12/4 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.11/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.11/1 ก่อสร้าง
ชส.11/2 ก่อสร้าง
ชส.12/3 ก่อสร้าง
ชธ.11/1 โยธา
ชธ.11/2 โยธา
ชธ.12/3 โยธา
ชธ.12/4 โยธา
ชถ.11/1 สถาปัตยกรรม
ชถ.11/2 สถาปัตยกรรม
ชถ.12/3 สถาปัตยกรรม
พบ.11/1 การบัญชี
พบ.12/1 การบัญชี
พบ.1/3
พบ.14/1 การบัญชี
พข.11/1 การขาย
พค.11/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.1/2
พค.13/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.1/1
กทท.11/1 การโรงแรม
กทท.12/1 การโรงแรม
ทส.11/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.12/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.1/1
ทวิ-ชย.1/2

ปวช.2
ชย.21/1 ยานยนต์
ชย.21/2 ยานยนต์
ชย.22/3 ยานยนต์
ชย.22/4 ยานยนต์
ชย.23/5 ยานยนต์
ชย.23/6 ยานยนต์
ชก.21/1 เครื่องมือกล
ชก.21/2 เครื่องมือกล
ชพ.21/1 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.21/2 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.21/1 เชื่อมโลหะ
ชช.21/2 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21/1 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.21/2 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22/3 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22/4 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21/1 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.21/2 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22/3 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22/4 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.21/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21/1 ก่อสร้าง
ชส.21/2 ก่อสร้าง
ชส.22/3 ก่อสร้าง
ชธ.21/1 โยธา
ชธ.21/2 โยธา
ชถ.21/1 สถาปัตยกรรม
ชถ.21/2 สถาปัตยกรรม
พบ.21/1 การบัญชี
พบ.2/2
พบ.2/3
พบ.24/4 การบัญชี
พข.21/1 การขาย
พค.21/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.2/2
พค.2/3
พค.2/4
คธอ.21/1 อาหารและโภชนาการ
กทท.21/1 การโรงแรม
กทท.22/1 การโรงแรม
ทส.21/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.22/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.21/1 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.21/2 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวช.3
ชย.31/1 ยานยนต์
ชย.31/2 ยานยนต์
ชย.32/3 ยานยนต์
ชย.32/4 ยานยนต์
ชย.33/5 ยานยนต์
ชย.33/6 ยานยนต์
ชก.31/1 เครื่องมือกล
ชก.31/2 เครื่องมือกล
ชพ.31/1 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.31/2 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31/1 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31/1 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.31/2 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32/3 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32/4 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31/1 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.31/2 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32/3 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32/4 อิเล็กทรอนิกส์
ชส.31/1 ก่อสร้าง
ชส.31/2 ก่อสร้าง
ชส.32/3 ก่อสร้าง
ชธ.31/1 โยธา
ชธ.31/2 โยธา
ชถ.31/1 สถาปัตยกรรม
ชถ.31/2 สถาปัตยกรรม
พบ.31/1 การบัญชี
พบ.32/2 การบัญชี
พบ.33/3 การบัญชี
พข.31/1 การตลาด
พค.31/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.3/2
พค.3/3
คธผ.31/1 แฟชั่นดีไซน์
คธอ.31/1 อาหารและโภชนาการ
กทท.31/1 การโรงแรม
กทท.3/2
ทส.31/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.31/1 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.31/2 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สอผ.11/1 เทคนิคการผลิต
สอผ.11/2 เทคนิคการผลิต
สพพ.11/1 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.11/1 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สอค.11/1 เครื่องกลไฟฟ้า
สอต.11/1 ติดตั้งไฟฟ้า
สออ.11/1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.11/2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.11/1 เทคนิคการก่อสร้าง
สอถ.11/1 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.1/1
สบบ.1/2
สบต.11/1 การตลาด
บนร.1/1
สทส.11/1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.11/1 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.11/2 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.12/3 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.12/4 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สบค.1/1
สบค.1/2
บนร.11/1 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.16/11 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.16/12 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.17/13 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.17/14 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.11/1 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.11/2 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.12/3 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.12/4 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.16/11 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.11/1 ม.6 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
มอค.11/1 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอค.11/2 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอต.11/1 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.11/2 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.16/11 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มออ.11/1 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.11/2 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.11/1 ม.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มอธ.11/1 ม.6 โยธา
มอธ.11/2 ม.6 โยธา
มอถ.11/1 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.11/1 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.11/1 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดี่ย
มบบ.11/1 ม.6 การบัญชี
มบบ.1/2
มบต.11/1 ม.6 การตลาด
มบต.1/2
มบค.11/1 ม.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.1/1
บนร.11/1 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.11/1 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สอผ.21/1 เครื่องมือกล
สอผ.21/2 เครื่องมือกล
สพพ.21/1 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.21/1 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สอค.21/1 เครื่องกลไฟฟ้า
สอต.21/1 ติดตั้งไฟฟ้า
สออ.21/1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.21/2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.21/1 เทคนิคการก่อสร้าง
สอธ.21/1 โยธา
สอถ.21/1 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สอว.21/1 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
สบบ.21/1 การบัญชี
สบต.21/1 การตลาด
สบค.21/1 การพัฒนาเว็บเพจ
สบค.2/2
สบค.2/3
สอย.21/1 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.21/2 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.22/3 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
บนร.21/1 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.26/11 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.26/12 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.27/13 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.27/14 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.21/1 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.21/2 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22/3 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22/4 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.26/11 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.21/1 ม.6 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
มอค.21/1 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอค.21/2 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอต.21/1 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.21/2 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.26/11 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มออ.21/1 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.21/2 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.21/1 ม.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มอธ.21/1 ม.6 โยธา
มอธ.21/2 ม.6 โยธา
มอถ.21/1 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21/1 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.21/1 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดี่ย
มบบ.21/1 ม.6 การบัญชี
มบบ.22/2 ม.6 การบัญชี
มบต.21/1 ม.6 การตลาด
มบค.21/1 ม.6 การพัฒนาเว็บเพจ
มคอ.21/1 ม.6 ธุรกิจอาหาร
ทยส.21/1 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี1
ทลฟ.11/1 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลอ.11/1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.11/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี2
ทลฟ.21/1 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลอ.21/1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.21/1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8648829 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.