ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2559
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปวช.1
ชย.1/1
ชย.1/2
ชย.1/3
ชย.1/4
ชย.1/5
ชย.1/6
ชก.1/1
ชก.1/2
ชพ.1/1
ชพ.1/2
ชช.1/1
ชช.1/2
ชฟ.1/1
ชฟ.1/2
ชฟ.1/3
ชฟ.1/4
ชอ.1/1
ชอ.1/2
ชอ.1/3
ชอ.1/4
ชค.1/1
ชส.1/1
ชส.1/2
ชส.1/3
ชส.1/4
ชธ.1/1
ชธ.1/2
ชธ.1/3
ชธ.1/4
ชถ.1/1
ชถ.1/2
พบ.1/1
พบ.1/2
พบ.1/3
พข.1/1
พค.1/1
พค.1/2
พค.1/3
คธอ.1/1
กทท.1/1
กทท.1/2
ทส.1/1
ทส.1/2
ทวิ-ชย.1/1
ทวิ-ชย.1/2

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.22 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ก่อสร้าง
ชส.22 ก่อสร้าง
ชส.23 ก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
ชถ.23 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.2/2
พบ.23 การบัญชี
พบ.2/4
พข.21 การขาย
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.21 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.2/1
ทวิ-ชย.2/2

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.32 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พบ.34 การบัญชี
พข.31 การขาย
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.31 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.32 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สพพ.1/1
สอห.1/1
สอค.1/1
สอต.1/1
สออ.1/1
สออ.1/2
สอส.1/1
สอธ.1/1
สอถ.1/1
สบบ.1/1
สบบ.1/2
บนร.1/1
สทส.1/1
สอย.1/1
สอย.1/2
สอย.1/3
สอย.1/4
สอผ.1/1
สบต.1/1
สบค.1/1
สบค.1/2
มอย.1/11
มอย.1/12
มอย.1/13
มอย.1/14
มอผ.1/1
มอผ.1/2
มอผ.1/3
มอผ.1/4
มอผ.1/11
มอห.1/1
มอห.1/2
มอค.1/1
มอค.1/2
มอต.1/1
มอต.1/2
มอต.1/11
มออ.1/1
มออ.1/2
มอส.1/1
มอธ.1/1
มอธ.1/2
มอถ.1/1
มอพ.1/1
มอม.1/1
มบบ.1/1
มบบ.1/2
มบบ.1/3
มบต.1/1
มบค.1/1
มคอ.1/1
บนร.1/1
ทยส.1/1

ปวส.2
สอผ.21 เทคนิคการผลิต
สอผ.22 เทคนิคการผลิต
สพพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.21 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สอค.21 เครื่องกลไฟฟ้า
สอต.21 ติดตั้งไฟฟ้า
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.22 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.21 เทคนิคการก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.2/1
สบบ.2/2
สบต.21 การตลาด
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
21 ทวิภาคี การพัฒนาเว็บเพจ
สบค.2/2
บนร.21 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.211 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.212 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.213 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.214 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.21 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.23 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.24 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.211 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.21 ม.6 เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
มอค.21 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอค.22 ม.6 เครื่องกลไฟฟ้า
มอต.21 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.22 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มอต.211 ม.6 ติดตั้งไฟฟ้า
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.21 ม.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดี่ย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.2/2
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบต.2/2
มบค.21 ม.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.2/1
บนร.21 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี1
ทลฟ.1/1
ทล.บ.1/1
ทลค.1/1

ปริญญาตรี2
ทลฟ.21 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลอ.21 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8743010 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.