ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode

ปวช.1
ชย.11 ยานยนต์
ชย.12 ยานยนต์
ชย.13 ยานยนต์
ชย.14 ยานยนต์
ชย.15 ยานยนต์
ชย.16 ยานยนต์
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.12 เครื่องมือกล
ชพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.12 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.11 เชื่อมโลหะ
ชช.12 เชื่อมโลหะ
ชฟ.11 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.12 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.13 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.14 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.11 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.12 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.13 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.14 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.11 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.11 ก่อสร้าง
ชส.12 ก่อสร้าง
ชส.13 ก่อสร้าง
ชส.14 ก่อสร้าง
ชธ.11 โยธา
ชธ.12 โยธา
ชธ.13 โยธา
ชธ.14 โยธา
ชถ.11 สถาปัตยกรรม
ชถ.12 สถาปัตยกรรม
พบ.11 การบัญชี
พบ.1/2
พบ.12 การบัญชี
พบ.13 การบัญชี
พบ.13 การบัญชี
พข.11 การตลาด
พค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.11 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.11 อาหารและโภชนาการ
กทท.11 การโรงแรม
กทท.12 การโรงแรม
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.11 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.12 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.22 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ก่อสร้าง
ชส.22 ก่อสร้าง
ชส.23 ก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
ชถ.23 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พบ.2/4
พข.21 การขาย
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.2/1
ทวิ-ชย.2/2

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชช.32 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.32 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พบ.34 การบัญชี
พข.31 การขาย
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.34 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.31 ทวิภาคี ยานยนต์
ทวิ-ชย.32 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวส.1
สพพ.11 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.11 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สอค.11 ไฟฟ้าควบคุม
สอต.11 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.11 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.12 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.11 ก่อสร้าง
สอธ.11 โยธา
สอธ.1/2
สอถ.11 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.11 การบัญชี
สบบ.12 การบัญชี
บนร.1/1
สทส.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.11 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.12 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.13 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.14 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอผ.11 ทวิภาคี เครื่องมือกล
สอต.11 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง
สบต.11 ทวิภาคี การตลาด
สบค.11 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.12 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บนร.11 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.111 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.112 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.113 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.114 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.11 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.12 ม.6 เครืองมือกล
มอผ.13 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.14 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.111 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.11 ม.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มอค.11 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอค.12 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอต.11 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.12 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.111 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.11 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.11 ม.6 ก่อสร้าง
มอธ.11 ม.6 โยธา
มอธ.12 ม.6 โยธา
มอถ.11 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.11 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.11 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.11 ม.6 การบัญชี
มบบ.12 ม.6 การบัญชี
มบบ.13 ม.6 การบัญชี
มบต.11 ม.6 การตลาด
มบค.11 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.11 ม.6 ธุรกิจอาหาร
บนร.11 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.11 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.2
สอผ.21 เทคนิคการผลิต
สอผ.22 เทคนิคการผลิต
สพพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.21 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สอค.21 ไฟฟ้าควบคุม
สอต.21 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.22 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.21 เทคนิคการก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.2/1
สบบ.2/2
สบต.21 การตลาด
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สบค.21 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.2/2
บนร.21 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.211 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.212 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.213 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.214 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.21 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.23 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.24 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.211 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.21 ม.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มอค.21 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอค.22 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอต.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.211 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.21 ม.6 เทคนิคการก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดี่ย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.2/2
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบต.2/2
มบค.21 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.2/1
บนร.21 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี1
ทลฟ.11 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลบ.11 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี2
ทลฟ.21 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลอ.21 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8551362 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.