ปวส.1
มอย.111 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.112 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.113 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.114 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.13 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.14 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.11 ม.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มออ.11 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.12 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.11 ม.6 ก่อสร้าง
มอถ.11 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.11 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.11 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.11 ม.6 การบัญชี
มบบ.12 ม.6 การบัญชี
มบบ.13 ม.6 การบัญชี
ทยส.11 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ