ปวช.1
ชย.1/1
ชย.1/2
ชย.1/3
ชย.1/4
ชย.1/5
ชย.1/6
ชก.11 เครื่องมือกล
ชก.1/2
ชพ.1/1
ชพ.12 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.1/1
ชช.1/2
ชฟ.1/1
ชฟ.1/2
ชฟ.1/3
ชฟ.1/4
ชอ.1/1
ชอ.1/2
ชอ.1/3
ชอ.1/4
ชค.1/1
ชส.1/1
ชส.1/2
ชส.1/3
ชส.1/4
ชธ.1/1
ชธ.1/2
ชธ.1/3
ชธ.1/4
ชถ.1/1
ชถ.1/2
พบ.1/1
พบ.1/2
พบ.1/3
พบ.1/4
พข.1/1
พค.1/1
พค.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.1/3
คธผ.1/1
คธอ.1/1
กทท.1/1
กทท.1/2
ทส.1/1
ทส.1/2
ทวิ-ชย.1/1
ทวิ-ชย.1/2

ปวช.2
ชย.21 ยานยนต์
ชย.22 ยานยนต์
ชย.23 ยานยนต์
ชย.24 ยานยนต์
ชย.25 ยานยนต์
ชย.26 ยานยนต์
ชก.21 เครื่องมือกล
ชก.22 เครื่องมือกล
ชพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.22 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.21 เชื่อมโลหะ
ชช.22 เชื่อมโลหะ
ชฟ.21 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.22 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.23 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.24 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.21 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.22 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.23 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.24 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.21 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.21 ก่อสร้าง
ชส.22 ก่อสร้าง
ชส.23 ก่อสร้าง
ชส.24 ก่อสร้าง
ชธ.21 โยธา
ชธ.22 โยธา
ชธ.23 โยธา
ชธ.24 โยธา
ชถ.21 สถาปัตยกรรม
ชถ.22 สถาปัตยกรรม
พบ.21 การบัญชี
พบ.22 การบัญชี
พบ.23 การบัญชี
พข.21 การตลาด
พค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธผ.21 ธุรกิจเสื้อผ้า
คธอ.21 อาหารและโภชนาการ
กทท.21 การโรงแรม
กทท.22 การโรงแรม
ทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.22 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชยท.21 ทวิภาคี ยานยนต์
ชยท.22 ทวิภาคี ยานยนต์

ปวช.3
ชย.31 ยานยนต์
ชย.32 ยานยนต์
ชย.33 ยานยนต์
ชย.34 ยานยนต์
ชย.35 ยานยนต์
ชย.36 ยานยนต์
ชก.31 เครื่องมือกล
ชก.32 เครื่องมือกล
ชพ.31 แม่พิมพ์โลหะ
ชพ.32 แม่พิมพ์โลหะ
ชช.31 เชื่อมโลหะ
ชฟ.31 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.32 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.33 ไฟฟ้ากำลัง
ชฟ.34 ไฟฟ้ากำลัง
ชอ.31 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.32 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.33 อิเล็กทรอนิกส์
ชอ.34 อิเล็กทรอนิกส์
ชค.31 เทคนิคคอมพิวเตอร์
ชส.31 ก่อสร้าง
ชส.32 ก่อสร้าง
ชส.33 ก่อสร้าง
ชธ.31 โยธา
ชธ.32 โยธา
ชธ.33 โยธา
ชธ.34 โยธา
ชถ.31 สถาปัตยกรรม
ชถ.32 สถาปัตยกรรม
ชถ.33 สถาปัตยกรรม
พบ.31 การบัญชี
พบ.32 การบัญชี
พบ.33 การบัญชี
พบ.34 การบัญชี
พข.31 การขาย
พค.31 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.32 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พค.33 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คธอ.31 อาหารและโภชนาการ
กทท.31 การโรงแรม
กทท.32 การโรงแรม
ทส.31 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.32 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิ-ชย.3/1
ทวิ-ชย.3/2

ปวส.1
สพพ.1/1
สอห.1/1
สอค.1/1
สอต.1/1
สออ.1/1
สออ.1/2
สอส.1/1
สอธ.1/1
สอถ.1/1
สอว.1/1
สบบ.1/1
สบบ.1/2
สคอ.1/1
สทส.1/1
สอย.1/1
สอย.1/2
สอย.1/3
สอย.1/4
สอผ.1/1
สอต.1/1
สบต.1/1
สบค.1/1
สบค.1/2
บนร.1/1
มอย.111 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.1/12
มอย.1/13
มอย.1/14
มอผ.1/1
มอผ.1/2
มอผ.1/3
มอผ.1/4
มอผ.1/11
มอห.1/1
มอค.1/1
มอค.1/2
มอต.1/1
มอต.1/2
มอต.1/11
มออ.1/1
มออ.1/2
มอส.1/1
มอธ.1/1
มอธ.1/2
มอถ.1/1
มอพ.1/1
มอม.1/1
มบบ.1/1
มบบ.1/2
มบบ.1/3
มบต.1/1
มบต.1/11
มบค.1/1
มคอ.1/1
บนร.1/11
ทยส.1/1

ปวส.2
สพพ.21 แม่พิมพ์โลหะ
สอห.21 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สอค.21 ไฟฟ้าควบคุม
สอต.21 ไฟฟ้ากำลัง
สออ.21 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สออ.22 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สอส.21 ก่อสร้าง
สอธ.21 โยธา
สอถ.21 เทคนิคสถาปัตยกรรม
สบบ.21 การบัญชี
สบบ.22 การบัญชี
สทส.21 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอย.21 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.22 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.23 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอย.24 ทวิภาคี เทคนิคยานยนต์
สอผ.21 ทวิภาคี เครื่องมือกล
สอต.21 ทวิภาคี ไฟฟ้ากำลัง
สบต.21 ทวิภาคี การตลาด
สบค.21 ทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สบค.2/2
บนร.21 ทวิภาคี บริการส่วนหน้าโรงแรม
มอย.211 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.212 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.213 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอย.214 ม.6 เทคนิคยานยนต์
มอผ.21 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.22 ม.6 เครืองมือกล
มอผ.23 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.24 ม.6 เครื่องมือกล
มอผ.211 ม.6 เครื่องมือกล
มอห.21 ม.6 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มอค.21 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอค.22 ม.6 ไฟฟ้าควบคุม
มอต.21 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.22 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มอต.211 ม.6 ไฟฟ้ากำลัง
มออ.21 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มออ.22 ม.6 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มอส.21 ม.6 ก่อสร้าง
มอธ.21 ม.6 โยธา
มอธ.22 ม.6 โยธา
มอถ.21 ม.6 เทคนิคสถาปัตยกรรม
มอพ.21 ม.6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มอม.21 ม.6 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มบบ.21 ม.6 การบัญชี
มบบ.2/2
มบบ.2/3
มบต.21 ม.6 การตลาด
มบค.21 ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มคอ.21 ม.6 ธุรกิจอาหาร
บนร.21 ม.6 บริการส่วนหน้าโรงแรม
ทยส.21 ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี1
ทลฟ.1/1
ทลค.1/1

ปริญญาตรี2
ทลฟ.21 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทลบ.21 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทลค.21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ