ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ จิรยุทธ์   โชติกุล
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.3/121022102การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2 (4)
2ชก.3/221022102การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2 (4)
3ชพ.2/121022112กรรมวิธีการผลิต2 (2)
4ชก.2/421022113งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน3 (6)
5ชก.2/521022113งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน3 (6)
6มอผ.1/131020001ชิ้นส่วนเครื่องกล3 (3)
7มอผ.1/231020001ชิ้นส่วนเครื่องกล3 (3)
8สอผ.2/231022001งานกระบวนการเครื่องมือกล3 (5)
9สอผ.2/131022003งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี2 (4)
10สอผ.2/231022003งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี2 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2781279 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.