ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ธวัชชัย   จักษุพันธ์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชย.2/121011003งานเครื่องล่างรถยนต์3 (6)
2ชย.2/221011003งานเครื่องล่างรถยนต์3 (6)
3ชย.2/521011003งานเครื่องล่างรถยนต์3 (6)
4ชย.2/621011003งานเครื่องล่างรถยนต์3 (6)
5มอย.1/130000101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3 (3)
6มอย.1/230000101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3 (3)
7สอย.2/131012007งานไฟฟ้ายานยนต์3 (5)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3470030 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.