ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ผ่องพิศุทธ์   ลาลุน
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.3/321001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น2 (4)
2ชฟ.1/621001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น2 (4)
3ชก.3/121022114กลศาสตร์เครื่องกล2 (2)
4ชก.3/221022114กลศาสตร์เครื่องกล2 (2)
5ชช.3/121032103โลหะวิทยาเบื้องต้น2 (4)
6ชช.3/221032103โลหะวิทยาเบื้องต้น2 (4)
7ชช.3/321032103โลหะวิทยาเบื้องต้น2 (4)
8ชช.3/421032103โลหะวิทยาเบื้องต้น2 (4)
9ชช.3/121032106งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 23 (6)
10ชช.3/221032106งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 23 (6)
11ชช.3/421032106งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 23 (6)
12ชช.2/321032107งานเชื่อมโลหะ 26 (12)
13ชช.3/121032111งานท่อ3 (6)
14ชช.3/221032111งานท่อ3 (6)
15ชช.3/321032111งานท่อ3 (6)
16ชช.3/421032111งานท่อ3 (6)
17สอห.1/131000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
18สอห.1/231000101กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3)
19สอห.1/131000117มาตรวิทยาวิศวกรรม2 (3)
20สอห.1/231000117มาตรวิทยาวิศวกรรม2 (3)
21สอห.1/131000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)
22สอห.1/231000151ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ2 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.1389260 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.