ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ไพรัตน์   ถิรบุตร
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.1/321001007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น2 (4)
2ชก.2/321022111งานอบชุบโลหะ3 (6)
3มอพ.1/131222001ยางธรรมชาติ2 (2)
4มอพ.1/131222006ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 13 (6)
5มอพ.1/131222007เทคโนโลยีน้ำยาง2 (3)
6มอพ.1/131222010เคมีพอลิเมอร์4 (5)
7มอพ.2/131224101ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 16 (12)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2966912 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.