ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ชินาธิป   พิมศร
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พค.1/420001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
2พบ.1/120001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
3พบ.1/220001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
4ชฟ.1/520001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
5ชฟ.1/620001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
6ชย.1/320001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
7ชย.1/420001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
8ชอ.1/520001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
9ชอ.1/620001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
10ชถ.1/120010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
11ชถ.1/220010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
12ชพ.2/120010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
13ชช.2/120010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
14ชช.2/220010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
15ชช.2/320010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
16ชช.2/420010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
17ชอ.2/320010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
18ชอ.2/420010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8236341 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.