ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ พิชยกรณ์   คันศร
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชถ.2/120010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
2ชถ.2/220010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
3ชถ.1/121001301เขียนแบบเบื้องต้น2 (4)
4ชถ.1/221001301เขียนแบบเบื้องต้น2 (4)
5ชถ.1/121001302วัสดุก่อสร้าง2 (2)
6ชถ.1/221001302วัสดุก่อสร้าง2 (2)
7ชถ.1/221062102งานปูน 13 (6)
8ชถ.2/121062302การออกแบบสถาปัตยกรรม 13 (6)
9ชถ.2/221062302การออกแบบสถาปัตยกรรม 13 (6)
10ชถ.3/121062304การออกแบบสถาปัตยกรรม 33 (6)
11ชถ.3/221062304การออกแบบสถาปัตยกรรม 33 (6)
12สอถ.1/131082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 14 (7)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3049569 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.