ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ กณิกนันต์    ไกรวิเศษ
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พบ.1/420010001คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2 (3)
2พค.1/422011001การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ2 (3)
3พค.2/222011011พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 11 (3)
4พค.2/322012405การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล2 (4)
5พค.2/422012405การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล2 (4)
6พค.2/522012405การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล2 (4)
7พค.2/222012406การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล2 (4)
8พค.2/322012406การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล2 (4)
9สบบ.2/132001002กฎหมายธุรกิจ3 (3)
10มบค.2/132001007เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน3 (3)
11มบค.2/232001007เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2889509 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.