ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สุมาลี   เทพเกษตรกุล
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พข.1/120001501คณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 (2)
2มอผ.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
3มอผ.1/230001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
4มอผ.1/330001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
5มอผ.1/430001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
6มอส.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
7สอถ.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
8สอค.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
9สอค.1/230001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
10สอผ.2/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
11สอผ.2/230001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
12สอย.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
13สอย.1/230001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
14สอย.1/330001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
15สอย.1/430001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
16สอส.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
17สอต.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8244209 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.