ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สมบัติ   เมธาวีวินิจ
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1มอย.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
2มอย.1/230001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
3มอย.1/330001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
4มออ.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
5มออ.1/230001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
6สอท.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
7สอว.1/130001521คณิตศาสตร์ 23 (3)
8มอว.2/130001525แคลคูลัส 13 (3)
9สอค.2/130001525แคลคูลัส 13 (3)
10สอข.2/130001525แคลคูลัส 13 (3)
11สอย.2/130001525แคลคูลัส 13 (3)
12สอย.2/230001525แคลคูลัส 13 (3)
13สอต.2/130001525แคลคูลัส 13 (3)
14สอต.2/230001525แคลคูลัส 13 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8535061 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.