ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ภัทรภร   ทองใบ
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พค.1/120001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
2พค.1/220001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
3ชก.1/120001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
4ชก.1/220001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
5ชฟ.1/120001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
6ชฟ.1/220001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
7ชอ.1/320001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
8ชอ.1/420001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
9พค.2/320010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
10พค.2/420010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
11พค.2/520010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
12ชส.1/120010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
13ชส.1/220010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
14ชอ.2/520010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
15ชอ.2/620010008พลังงานและสิ่งแวดล้อม2 (3)
16มอพ.1/131230002เคมีพื้นฐาน3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8239200 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.