ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สุวิทย์   เรืองทุม
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1มอผ.1/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
2มอผ.1/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
3มอผ.1/330001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
4มอผ.1/430001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
5มอว.2/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
6มออ.1/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
7มออ.1/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
8มบบ.1/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
9สอท.1/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
10สอค.2/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
11สอข.2/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
12สอผ.1/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
13สอผ.1/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
14สอย.2/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
15สอย.2/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
16สอห.1/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
17สอห.1/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
18สออ.1/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
19สออ.1/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
20สอต.2/130001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
21สอต.2/230001301ชีวิตและวัฒนธรรมไทย1 (1)
22มอท.2/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
23มอค.1/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
24มอค.1/230001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
25มอพ.1/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
26มอส.1/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
27มออ.2/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
28มออ.2/230001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
29สอถ.1/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
30สอค.1/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
31สอค.1/230001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
32สอส.1/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)
33สอต.1/130001606มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.0703361 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.