ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ปิยวรรณ   ชวลิต
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พบ.1/222001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
2พค.3/122012111ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2 (3)
3พค.3/222012111ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2 (3)
4พบ.2/122012111ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2 (3)
5พบ.2/222012111ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2 (3)
6พบ.2/322012111ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2 (3)
7พบ.2/422012111ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2 (3)
8มบบ.1/132000001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
9มบบ.2/232000101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3 (0)
10สบบ.2/132012011โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3 (3)
11สบบ.2/232012011โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2757928 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.