ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ วรวิทย์   โสตะวงศ์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชถ.1/121001303ฝึกฝีมืองานไม้3 (6)
2ชถ.2/121062311ศิลปะ 12 (4)
3ชถ.2/221062311ศิลปะ 12 (4)
4ชถ.2/121062317ระบบสุขาภิบาลอาคาร2 (2)
5ชถ.2/221062317ระบบสุขาภิบาลอาคาร2 (2)
6ชถ.2/121062328การปฏิบัติงานจัดสวน3 (6)
7ชถ.2/221062328การปฏิบัติงานจัดสวน3 (6)
8สอถ.1/131081001การประมาณราคา2 (2)
9สอถ.1/131081002กฎหมายและสัญญา2 (2)
10สอถ.1/131082006การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน12 (4)
11สอถ.1/131082014ผังเมือง2 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5572770 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.