ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สุมิตรา   โพธิ์สูง
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พบ.1/122001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
2พบ.1/422001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
3พค.1/422011002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
4มบค.1/132000002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
5มบค.1/232000002บัญชีเบื้องต้น 13 (4)
6สบบ.1/132001006การบัญชีการเงิน3 (4)
7สบบ.1/232001006การบัญชีการเงิน3 (4)
8สบบ.2/132012008การตรวจสอบภายใน3 (3)
9สบบ.2/232012008การตรวจสอบภายใน3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2825489 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.