ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ วรพล   แปลนนาคสิน
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชก.2/521022103การวัดละเอียด2 (3)
2ชพ.1/121022103การวัดละเอียด2 (3)
3ชพ.1/221022103การวัดละเอียด2 (3)
4ชก.2/421022106งานเครื่องมือกล 16 (12)
5ชพท.2/121022112กรรมวิธีการผลิต2 (2)
6สอก.1/131000112วัสดุอุตสาหกรรม2 (3)
7สอก.1/231000112วัสดุอุตสาหกรรม2 (3)
8สอก.1/131112106ระบบปั๊มและงานท่อ2 (2)
9สอก.1/231112106ระบบปั๊มและงานท่อ2 (2)
10สอก.1/131112107งานปั้มและท่อ3 (6)
11สอก.1/231112107งานปั้มและท่อ3 (6)
12สอก.2/131114101ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 16 (12)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5730431 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.