ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ พงษ์เพชร   ไชยปัญญา
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พข.1/120001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
2พข.1/220001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
3ชธ.1/120001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
4ชธ.1/220001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
5ชถ.1/120001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
6ชถ.1/220001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
7ชพ.1/120001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
8ชพ.1/220001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
9ชพท.1/120001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
10ชพท.1/220001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
11ชช.1/320001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
12ชช.1/420001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
13ชส.1/120001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
14ชส.1/220001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
15ชส.1/320001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
16ชส.1/420001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
17ชอ.1/320001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
18ชอ.1/420001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
19ชอ.1/720001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
20ชอ.1/820001601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ1 (2)
21พบ.1/220001602ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต1 (1)
22พบ.2/320001612เพศศึกษา1 (2)
23พบ.2/420001612เพศศึกษา1 (2)
24สบค.2/130001602นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2 (2)
25สบค.2/230001602นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2 (2)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.0655630 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.