ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ทวีทรัพย์   จันทรัตน์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1มอข.1/131000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
2มอว.1/131000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
3มอว.1/231000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
4มอว.1/131050001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด3 (4)
5มอว.1/231050001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด3 (4)
6มอว.2/131050003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์2 (3)
7มอข.1/131050004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล2 (3)
8มอว.1/131050004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล2 (3)
9มอว.1/231050004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล2 (3)
10มอข.2/231282307งานบริการระบบเครือข่ายและสารสนเทศ3 (4)
11มอข.2/231282308ประดิษฐกรรมระบบเครือข่ายและสารสนเทศ3 (4)
12มอข.2/131282309วิทยาการก้าวหน้าระบบเครือข่ายและสารสนเทศ3 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2816031 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.