ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สุจีรา   ภู่ธราภรณ์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พข.2/122011015เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2 (2)
2พค.3/122011019มารยาทและการสมาคม2 (4)
3มบบ.1/132001001หลักเศรษฐศาสตร์3 (3)
4มบบ.1/232001001หลักเศรษฐศาสตร์3 (3)
5มบบ.1/132001010กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม3 (3)
6สบค.1/132052001สถาบันการเงิน3 (3)
7สบค.1/232052001สถาบันการเงิน3 (3)
8สบค.2/132052001สถาบันการเงิน3 (3)
9สบค.2/232052001สถาบันการเงิน3 (3)
10สบต.2/132102002หลักการประชาสัมพันธ์3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5515060 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.