ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ชัยภูมิ   ชุณหอังกูรเวส
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พบ.3/122012309พิมพ์ดีดขั้นผลิต2 (4)
2พบ.2/122012406การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล2 (4)
3พบ.2/222012406การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล2 (4)
4พบ.2/322012406การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล2 (4)
5พบ.2/422012406การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล2 (4)
6มบบ.1/132012009การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3 (3)
7มบบ.1/232012009การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3 (3)
8สบบ.2/132012009การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3 (3)
9สบบ.2/232012009การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2800102 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.