ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ประสิทธิ์   ชนะวงศ์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชช.2/121032101เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 12 (4)
2ชช.2/221032101เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 12 (4)
3ชช.2/321032101เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 12 (4)
4ชช.2/421032101เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 12 (4)
5สอห.1/130000206การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย3 (4)
6สอห.1/230000206การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย3 (4)
7สอห.2/131032002เขียนแบบเทคนิคโลหะ2 (4)
8สอห.1/131032006การวางแผนงานเชื่อม2 (2)
9สอห.1/231032006การวางแผนงานเชื่อม2 (2)
10สอห.2/131032007วัสดุและโลหะวิทยา3 (4)
11สอห.1/131032101เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม2 (4)
12สอห.1/231032101เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม2 (4)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2856789 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.