ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ไสว   โทนะพันธ์
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชธ.1/120001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
2ชธ.1/220001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
3ชย.1/120001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
4ชย.1/220001401วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (3)
5สอย.1/130001426วิทยาศาสตร์ 73 (4)
6สอย.1/230001426วิทยาศาสตร์ 73 (4)
7มอว.1/130001427วิทยาศาสตร์ 83 (4)
8มอว.1/230001427วิทยาศาสตร์ 83 (4)
9มอพ.1/131000601เคมีทั่วไป4 (5)
10มอพ.1/131222003สารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง2 (2)
11มอพ.1/131222005ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 13 (6)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2957091 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.