ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ สุวิจักขณ์   มิ่งชัยเจริญกุล
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1ชอ.2/521042204เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (4)
2ชอ.2/121042208เครื่องเสียง3 (6)
3มออ.1/131050001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด3 (4)
4มออ.1/231050001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด3 (4)
5สอท.1/131051002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (3)
6สออ.1/131051002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (3)
7สออ.1/231051002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2765150 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.