ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ กมลีรัตน์   รัชมาศ
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พค.2/120010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
2พค.2/420010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
3พค.2/520010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
4ชธ.2/120010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
5ชธ.2/220010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
6ชอ.1/120010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
7ชอ.1/220010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
8ชอ.1/320010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
9ชอ.1/420010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
10ชอ.1/520010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
11ชอ.1/620010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
12ชอ.1/720010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
13ชอ.1/820010006การเงินส่วนบุคคล2 (3)
14มบต.1/132001001หลักเศรษฐศาสตร์3 (3)
15สบค.1/132001001หลักเศรษฐศาสตร์3 (3)
16สบค.1/232001001หลักเศรษฐศาสตร์3 (3)
17มบต.2/132022006พฤติกรรมผู้บริโภค3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5541980 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.